Team 5
Team 5:
Art Smith, Roberta “Gibby” Smith, Jim Ellis
and Kay Ellis